Vyhláška SBÚ č. 21/1989 Zb. ukladá za povinnosť spoločnostiam vykonávajúce práce banským spôsobom zabezpečiť minimálne raz za mesiac, rozbor výfukových plynov strojov s naftovými motormi. V uvedenej vyhláške sú uvedené maximálne koncentrácie oxidu uhoľnatého (1 000 ppm CO) a nitróznych plynov (750 ppm NOx) - v prípade prekročenia uvedených koncentrácií sa musí stroj vyradiť z prevádzky a opätovne sa môže používať až po odstránení závady.

Hlavná banská záchranná stanica zabezpečuje pravidelné vykonávanie rozboru výfukových plynov pre rôzne organizácie, ktoré sa podieľajú predovšetkým na výstavbe cestných alebo železničných tunelov. Poskytovaním uvedených služieb sme spolupracovali so spoločnosťami pri výstavbe tunela Branisko, Horelica, Dubná Skala (prieskumná štôlňa), Sitina, Poľana, Bôrik a Turecký vrch.

Sluzby meranie emisie 01

 Sluzby meranie emisie 02