Popri hlavnej úlohe banskej záchrannej služby ktorou bezpochyby je vykonávanie rýchlych a účinných zásahov na záchranu ľudských životov a majetku pri závažných prevádzkových nehodách vrátane poskytovania prvej pomoci v podzemí je aj v zmysle § 1 Vyhlášky SBÚ č.69/1988 Zb. vykonávanie prác v nedýchateľnom  alebo zdraviu škodlivom prostredí.

Na základe požiadania fy Transpetrol a.s. závod v Šahy šiesti banskí záchranári vykonali takúto prácu 16.11. v zásobníku ropy s kapacitou cca 65 000m3. Išlo o výmenu poškodenej odtokovej hadice dažďovej vody z pohybujúceho sa plaváka, ktorého poloha je daná výškou hladiny ropnej zásoby. Keďže táto hadica je vedená vnútrom telesa zásobníka a prechádza uskladnenou ropou jej poškodenie spôsobovalo úbytky na zásobách a kládlo nároky na čistenie odvádzaných vôd zo závodu.

Sahy 2011 1Sahy 2011 2

 

 

 

 

 

 

 

Napriek tomu že zásobník bol pred zahájením práce vyprázdnený na dne zásobníka zostala nepríjemná 10 – 20 cm hrubá vrstva čiernej lepkavo mazľavej hmoty z ktorej sa neustále uvoľňovali plynné horľavé uhľovodíky. V pracovnom priestore do ktorého bol vstup len cez kruhový otvor 600 mm. sa neustále vytvárala výbušná zmes. Samotný pracovný priestor bol vymedzený kruhovým dnom zásobníka o priemere 80m a plavákom ,ktorý bol podstojkovaný 2m dlhými stojkami.
Úloha zdanlivo jednoduchá si vyžadovala plné sústredenie všetkých zúčastnených. Už len chôdza po takomto povrchu predstavovala psychickú záťaž. Poškodenú hadicu bolo potrebné odskrutkovať s iskrovo bezpečným náradím na dvoch miestach. Takto demontovanú hadicu značnej hmotnosti ( priemer 150mm s pevnými prírubami o dĺžke 60m ) bolo treba ručne transportovať z telesa zásobníka a na dennom svetle ekologicky uskladniť. Novú hadicu dopraviť na miesto a upevniť. Celá operácia si vynútila i enormné množstvo fyzických síl.

Práce sa ku spokojnosti objednávateľa vykonali v bežnom výjazdovom ošatení, ktoré bolo navyše chránené celotelovým ochranným plášťom v antistatickom prevedení odolným voči ropným látkam a za pomoci neautonómnych dýchacích hadicových vzduchových prístrojov. 
Počas práce sa minulo na dýchanie 13 000 litrov  stlačeného vzduchu. Nemenej náročné bolo aj ošetrenie užitej techniky , každej časti ktorá prišla do styku s ropou. Až po takomto zoznámení sa s týmto“ čiernym zlatom „ si človek uvedomí aké je to svinstvo a akú daň príroda a zvlášť niektoré národy platia za naše pohodlné premiestňovanie sa motorovými vozidlami.