V priebehu roka 2008 (07/2008 - 10/2008) pracovníci Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi začali prvú etapu likvidačných prác G–jamy. Na základe harmonogramu prác sa k 31. októbru 2008 zlikvidovali povrchové objekty G-jamy a po štyroch mesiacoch sú asanačné práce prvej etapy ukončené.

G jama 01G jama 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G jama odstrel 02Rozhodujúcim povrchovým objektom likvidácie bola administrativna hospodárska budova. Búracie práce sa vykonávali pomocou mechanizmov a trhacích prác, murované časti sa rozoberali ručne. Asanačné práce začali odplášťovaním budovy, nasledovalo rozobratie stropov pozostávajúcich z hliníkových profilov a odstránenie lepenky zo strechy. Kovové konštrukcie, z ktorých bol postavený skelet budovy, sa postupne predpálením oslabili. Nakoniec sa pristúpilo k odstreleniu jednotlivých podlaží a ostávajúceho skeletu dvanásťmetrovej budovy.

 

 
 
 
 

G jama odstrel 01Po likvidácii administratívnej budovy sa pokračovalo asanáciou čerpacej stanice so strojovňou, kde bolo potrebné odstrániť všetky kovové časti 
a zariadenia. Po ich odstránení sa pristúpilo za pomoci mechanizmov a trhaviny k búracím prácam. Likvidácia výmenníkovej stanice spočívala v búracích prácach stavebných materiálov a následnej demontáži kovovej konštrukcie výmenníkovej stanice. Po dohode s odborom investičnej výstavby HBP,a.s. a stavebným dozorom sa v objekte G-jamy ponechali stáť objekty trafostanice a vrátnice, ktoré budú využité počas ďalšej etapy likvidácie.

 


G jama odstrel 03Počas asanačných prác sa zároveň postupne selektoval a odvážal vzniknutý odpad. Kovový materiál sa odvážal do zberných surovín DESPE, ostatný nebezpečný odpad bol firmou HATTER odvezený na skládku 
v Handlovej a ostávajúce sutiny budú použité na zasypanie jamy po asanácii ťažnej veže, ktorá sa bude robiť v druhej etape likvidačných prác G-jamy.

 

 


G jama odstrel 04Všetky likvidačné práce vykonávala Hlavná banská záchranná stanica vo vlastnej réžii. Počas prác sme si poradili so všetkými situáciami, ktoré v priebehu prác nastali. Získali sme cenné skúsenosti s prácami za použitia trhacích prác a mechanizmov. Tieto skúsenosti môžeme zužitkovať v budúcnosti pri zákazkách podobného charakteru.