Legislatíva

Posted in Legislatíva

 

Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe

 

Vyhláška SBÚ 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službeZákon č.129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systémeZákon č.261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií